168, University Rd., Min-Hsiung Chia-yi, Taiwan, R.O.C.
Tel: 05-2721108 Fax:05-2720495
Contact us: fllcccu@ccu.edu.tw
Maintain by: Jian Long